Allmänna villkor

Viktigt för alla som vill använda Tiptapps tjänster.

Om våra allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor. De handlar i stora drag om att:

  • du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i för all användning av Tiptapps tjänster;
  • du måste respektera Tiptapps immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans;
  • du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;
  • du ska vara medveten om att Tiptapp använder sig av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com), för att förmedla betalningar mellan Tjänstens användare och att du, för att utföra eller motta betalningar för annonser i Tjänsten, även måste acceptera Stripes användarvillkor;
  • du måste förstå att Tiptapp har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; och
  • du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

-----

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Tiptapps webbplats (”Webbplatsen”) och i Tiptapps applikation för mobiltelefoner (”Appen”) samt övriga villkor som Tiptapp i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Tiptapps tjänster på Webbplatsen och i Appen (gemensamt definierade som ”Tjänsterna” eller enskilt som ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsterna på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Tiptapp förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen.

För att ingå avtal om Tjänsten och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsten tillhandahålls inte personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Tiptapp tillhandahållna villkor och/eller tillämplig lag. Alla som registrerar sig gör det i form av privatperson, vi stödjer inte registrering av företag som en användare i dagsläget.

Tiptapp förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Tiptapp.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Tiptapps skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Tiptapp.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Tiptapp som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Tiptapps immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat Innehåll”). Tiptapp gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Tiptapp även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger du Tiptapp en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tiptapp får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Tiptapps rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tiptapp för Tiptapps användning av det Användargenererade Innehållet.

Ansvar

Tiptapp garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tiptapps kontroll och Tiptapp ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Tiptapp kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Appen och dess innehåll.

Tjänsten är huvudsakligen en annonsplats. Tiptapp har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en annonsör och en hämtande part. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt och lagligt endast för att det förekommer i Tjänsten.

Tiptapp ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Du som användare ansvarar för att dina registrerade uppgifter (förnamn och efternamn) är korrekta och de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får genomföra hämtningar och/eller annonsera utifrån det registrerade kontot.  Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Tiptapp.

När du svarar och blir godkänd att hämta annonserade objekt genom Tjänsten så är du att anse som hämtande part (”Hämtande Part”) i relation till den annonserande parten (”Annonsören”). Vid hämtningen av annonserat material sker en övergång av äganderätten från Annonsören till Hämtande Part.

Hämtande Part bär det självständiga ansvaret för att det som hämtats hanteras i enlighet med gällande rätt.

Användare ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsten. För vidare information om frågor relaterade till skatt så hänvisar Tiptapp till din lokala skattemyndighet.

Regler för annonsering och användning av Tjänsten

Det är inte tillåtet att vare sig tiptapp bort eller skänka bort djur i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att vare sig tiptapp bort matavfall i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Tiptapp förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående hämtning annonser som anses falla inom denna kategori.

Varor som enligt svenska lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsten.

Hälsovådligt material såsom t.ex. asbest och eternit är inte tillåtet att utannonsera.

Det är inte tillåtet att som hämtande part be om betalning utanför plattformen eller att be om en högre ersättning för en hämtning.

Det är inte tillåtet att som annonsör lägga till mer saker till en hämtning efter det att en annons har publicerats. Skapa då istället en till annons.

Relationen mellan användare

Tiptapp är inte part i avtalet mellan Annonsör och Hämtande Part. Tiptapp har således inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet gentemot Tjänstens användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten.

Betalningar mellan användare

Genom Tjänsten har Annonsören och Hämtande Part möjlighet att skicka och ta emot betalningar för annonseringen eller hämtningen av annonserade objekt.

Betalningstjänsten genom vilken Annonsören eller Hämtande Part kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com). Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Appen och utföra upphämtningar för vilka du får betalt, blir du också bunden av Stripes allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av Stripe. Som ett villkor för att möjliggöra betalningstjänster på Webbplatsen och i Appen genom Stripes försorg, ska du förse Tiptapp med korrekt information om dig själv och ge Tiptapp din tillåtelse att dela den och information om dina transaktioner i Stripes betalningstjänst.

För närvarande utgår en förmedlingsavgift om 10 % per transaktion som går genom plattform. Denna avgift dras ifrån den hämtande användarens ersättning som erhåller 90 % av det belopp som annonsören sätter som betalning.

Användande av kampanjkod

För att nyttja rabatten relaterad till en kampanjkod ska koden anges i samband med publicering av en annons. En kampanjkod som berättigar en rabatt kan endast göras gällande för de annonskategorier där en annonsör betalar för att få hjälp. Rabatten sätts in som en återbetalning till annonsörens registrerade betalkort och är annonsören tillgodo några dagar från det att den aktuella annonsen har stängts och annonsören har bekräftat och betalat för hämtningen eller leveransen.

Om inget annat kommuniceras i samband med kampanjkoden är den förknippade rabatten endast giltig vid det första tillfället en annonsör bekräftar och betalar en hämtning eller leverans.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Tiptapp skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Tiptapp behandlar dina personuppgifter i enlighet med Tiptapps vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som annonserats och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Kontaktuppgifter

Tiptapp AB, c/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, SVERIGE eller hej@tiptapp.se.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterat den 1 juni 2017