Användarvillkor

Om våra användarvillkor

Nedan hittar du våra användarvillkor (ToS). De beskriver och definierar i stora drag: 

 1. att du som användare förbinder dig att hålla dig uppdaterad med de senaste användarvillkoren för all din användning av Tiptapps tjänst;

 2. att du måste respektera Tiptapps immateriella rättigheter och att du inte får reproducera vår tjänst någon annanstans;

 3. att du måste ha rätt att publicera det innehåll du laddar upp till Tjänsten av ägaren eller rättighetsinnehavaren, om detta är någon annan än du, när du skapar en annons. Du får inte lägga upp text eller bilder som visar något olagligt;

 4. att du måste vara medveten om att Tiptapp använder en tredjepartsleverantör, Stripe (www.stripe.com), för att tillhandahålla betalningar mellan användarna av Tjänsten, och att du också måste acceptera Stripes användarvillkor om du tillhandahåller en tjänst via Tiptapp för vilken du tar emot betalningar eller använder en tjänst som tillhandahålls via Tiptapp för vilken du gör betalningar;

 5. att du måste vara medveten om att Tiptapp har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och prestanda, liksom för att den information som tillhandahålls i Tjänsten alltid är korrekt.

 6. att du bör vara medveten om att Tiptapp hanterar personlig information i enlighet med vår gällande personuppgiftspolicy. 


Dessa användarvillkor, tillsammans med andra villkor som finns tillgängliga på Tiptapps webbplats ("Webbplatsen") och i Tiptapps applikation(er) för smarttelefoner ("Appen") och andra villkor som Tiptapp separat kan förse användarna med, beskriver de villkor som gäller för användningen av Tiptapps tjänster på Webbplatsen och i Appen ("Tjänsten").

Genom att använda Tjänsten via Webbplatsen eller Appen godkänner du Tiptapps användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av användarvillkoren för framtida referens.

Tiptapp kan ändra dessa användarvillkor från tid till annan och kommer att göra den nya versionen av användarvillkoren tillgänglig på Webbplatsen och Appen. Uppdaterade versioner av användarvillkoren kommer att vara effektiva och giltiga för nya användare från den tidpunkt då de görs tillgängliga på Webbplatsen och i Appen, och för befintliga användare 30 dagar efter det att de uppdaterade användarvillkoren har meddelats antingen via e-post eller 30 dagar efter det att de uppdaterade användarvillkoren har gjorts tillgängliga på Webbplatsen och i Appen.

Allmän beskrivning av Tjänsten och registrering

Tiptapp erbjuder användarna tillgång till Tjänsten genom registrering. Användarna kan använda Tjänsten genom att lägga upp annonser och svara på annonser samt genom att utföra annonserade uppdrag. När du svarar på en annons via Tjänsten och väljs ut för att utföra ett annonserat uppdrag betraktas du som en hjälpande part ("Hjälparen") i förhållande till den annonserande parten ("Annonsören").

Endast fysiska personer kan registrera sig som användare av Tjänsten via Appen. För juridiska personer som vill använda Tjänsten som Hjälpare gäller särskilda villkor och registrering kan göras på Tiptapps webbplats.  

För att ingå ett avtal om Tjänsten och för att registrera dig som användare av Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal eller ha uppnått den ålder då du enligt tillämplig lag har rättskapacitet.

Tjänsten tillhandahålls inte till personer som har brutit mot dessa villkor, tidigare versioner av Tiptapps villkor, andra villkor som tillhandahålls av Tiptapp eller tillämpliga lagar och/eller förordningar.

Tiptapp förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, blockera tillgången till Tjänsten för användare som använder eller har använt Tjänsten i strid med dessa användarvillkor, tillämplig lag eller på ett sätt som på annat sätt är oacceptabelt för Tiptapp.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll/egendom på Webbplatsen eller i Appen, inklusive Webbplatsens och Appens layout och design, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inget annat anges är allt innehåll på Webbplatsen och i Appen Tiptapps exklusiva egendom.

Det är tillåtet att skriva ut enstaka sidor från Webbplatsen och Appen, men det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp eller distribuera innehåll/egendomar eller information från Webbplatsen eller Appen utan Tiptapps skriftliga förhandsgodkännande.

Du bör alltid be om godkännande innan du länkar till Webbplatsen, eftersom en länk till Webbplatsen kan innebära att du gör innehållet du länkar tillgängligt för allmänheten. Det är tillåtet att länka till Webbplatsens startsida om länken helt och hållet leder besökaren till Webbplatsen i samma eller ett nytt webbläsarfönster, så länge det rör sig om fullständiga enskilda webbläsarfönster. Du får inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och utifrån detta automatiskt skapa länkar till Webbplatsen eller Appen från din egen webbplats. Du får inte heller länka till innehållet på Webbplatsen eller Appen med hjälp av någon form av “frame”-system eller popup-fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra parter än Tiptapp som äger rättigheter till innehållet/egendomen på Webbplatsen eller Appen och att dessa parter också måste godkänna all extern användning av innehållet/egendomen.

All otillåten användning av Tiptapps immateriella rättigheter kan medföra ansvar och/eller straffrättsligt ansvar.

Användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll är allt innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller laddar upp till Webbplatsen eller Appen, det kan t.ex. vara foton, filmer och texter för annonser ("Användargenererat innehåll"). Tiptapp gör inga anspråk på äganderätt till det användargenererade innehållet.

När du använder Tjänsten garanterar du att du har de nödvändiga rättigheterna till det användargenererade innehållet, antingen genom att skapa det själv (oavsett om det till exempel är en bild, ett foto eller en annonstext) eller att alla som har varit involverade i skapandet av innehållet har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet på Webbplatsen eller i Appen i enlighet med användarvillkoren.

När du använder Tjänsten garanterar du också att det användargenererade innehållet inte är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrättigheter/logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rätt att använda. 

Du garanterar att alla personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (t.ex. på ett foto eller genom att deras namn används) är medvetna om hur innehållet används och att de formellt har gett sitt samtycke till att synas i det användargenererade innehållet och att Tiptapp har rätt att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att ladda upp Användargenererat innehåll när du skapar en annons med hjälp av Tiptapps tjänst ger du Tiptapp en obegränsad rätt att använda det användargenererade innehållet, inklusive till exempel att redigera, formatera om, lagra eller kopiera det och göra det offentligt tillgängligt i alla mediekanaler Tiptapp väljer. Rättigheterna till det användargenererade innehållet kan också ges till Tiptapps eventuella samarbetspartners. Tiptapp har dessutom rätt att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Rättigheterna till det användargenererade innehållet är fortfarande giltiga efter det att en annons har raderats från Tjänsten.

Du avstår härmed från alla krav på ersättning från Tiptapp för Tiptapps användning av det användargenererade innehållet. 

Användarens ansvar - allmänt

Som användare är du ansvarig för att dina registrerade personuppgifter (förnamn och efternamn) är korrekta och att de stämmer överens med den information som registrerats i det relevanta statliga registret, t.ex. folkbokföringsregistret eller motsvarande. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare. 

Det är bara du som har registrerat dig som användare hos Tiptapp som kan utföra uppdrag eller annonsera baserat på det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt Tiptapp-konto. Du förbinder dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt Tiptapp-konto eller använda Tjänsten i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Tiptapp åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i väntan på utredning.

Om vi misstänker att ditt Tiptapp-konto används av någon annan än dig själv har Tiptapp rätt att stänga av dig från att använda Tjänsten tills vidare och utan föregående meddelande. 

Tiptapps meddelandetjänst

I Tiptapps meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden om du har ett konto på Tiptapp. Meddelanden som du har skickat till eller tagit emot från andra användare samlas således i ditt användarkonto för dina för närvarande aktiva annonser. Observera att du måste ha ett användarkonto på Tiptapp för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som andra användare har skickat till dig.

När du använder meddelandetjänsten visas dina namn, som du har angett i Tiptapp, för den person som du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

En god ton och ett trevligt beteende mellan användarna är självklara förutsättningar för en god affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att:

 • Hota, trakassera eller på annat sätt agera kränkande mot någon i Tiptapps meddelandetjänst

 • Använda Tiptapps meddelandetjänst för att utföra olagliga, vilseledande eller skadliga handlingar

 • Be om eller föreslå ett annat betalningsbelopp än det som anges i den aktuella Tiptapp-annonsen, eller be om eller föreslå en annan betalningsmetod än den betalningsmetod som är inbyggd i Tiptapp.

 • På annat sätt missbruka Tiptapps meddelandetjänst, till exempel genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Tiptapp kan filtrera, radera eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Tiptapp kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som bryter mot våra villkor eller som vi har anledning att anta bryter mot tillämpliga lagar och förordningar. Tiptapp förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på ett sätt som är skadligt för oss eller våra användare.

Bestämmelser för Hjälpare 

ANVÄNDARE SOM REGISTRERAR SIG SOM PRIVATPERSONER OCH INTE SOM BESKATTNINGSBARA PERSONER (ENSKILDA NÄRINGSIDKARE).

Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för att professionellt utföra uppdrag som Hjälpare. 

Som användare måste du se till att de uppdrag som du utför som Hjälpare i Tjänsten inte är av sådan omfattning eller varaktighet att de utgör affärsverksamhet eller kan betraktas som yrkesmässiga.

Om vi misstänker att ditt Tiptapp-konto används för att professionellt utföra uppdrag som Hjälpare i Tjänsten, till exempel om antalet hämtningar och transporter som bokas från ditt konto är större eller varar längre än de hämtningar och transporter som utförs av den genomsnittliga Tiptapp-användaren, har Tiptapp rätt att blockera din tillgång till ditt konto och till Tjänsten tills vidare och utan förvarning.

ALLA ANVÄNDARE

Som Hjälpare är det inte tillåtet att begära betalning för utförandet av uppdrag i Tjänsten, utanför plattformen eller att begära en högre ersättning för utförandet av sådana uppdrag än vad som anges i annonsen.

Hämtning av avfall från hushåll som Hjälpare 

Hjälpare som hämtar avfall från hushåll som ska återvinnas är ansvariga för och måste se till att avfallet sorteras, transporteras och lämnas på återvinningscentralen eller på en annan plats som anges av den lokala eller kommunala renhållaren eller motsvarande enhet, om det inte återanvänds. Vid bortskaffande av avfall som är avsett att återvinnas ska den användare som samlar in avfallet följa de anvisningar för bortskaffande av avfallet som tillhandahålls på den relevanta platsen för återvinning.  

För att säkerställa att Tjänsten används i enlighet med gällande miljölagstiftning förbinder sig användare som samlar in avfall som är avsett att återvinnas och som annonseras i Tjänsten att tillhandahålla den information som Tiptapp ibland begär om hur det insamlade avfallet har transporterats, om det har återvunnits på en återvinningscentral eller annan plats som anges av den berörda enheten eller om det har återanvänts.

FÖR ANVÄNDARE I SVERIGE

I Tiptapp agerar du i egenskap av privatperson och får lämna avfall kostnadsfritt i de regioner där du hämtar avfallet. Är ditt fordon utlandsregistrerad eller av typen lätt lastbil och registrerat på ett företag kan du behöva betala för ditt besök på återvinningscentralen. Ansvaret att följa och informera sig om lokala regler för utlandsregistrerade och företagsregistrerade fordon ligger hos dig som användare. 

FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN 

Du förbinder dig att hålla dig informerad om alla krav på att registrera dig som avfallstransportör enligt en licens hos the Environment Agency och att erhålla en sådan licens och uppfylla kraven enligt den, om du enligt gällande lagar och regler skulle behöva registrera dig och bedriva verksamhet enligt en sådan licens för avfallstransportör. 

För ytterligare information, kontakta the Environment Agency.

Bestämmelser som gäller för Annonsörer - regler för annonsering 

Det är inte tillåtet att annonsera djur i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera djurkadaver i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera ammunition eller tomhylsor i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera behållare för komprimerad gas i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera matavfall i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera tobak eller alkohol i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera opålitliga/ orealistiska erbjudanden. Tiptapp förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående hämtning som faller inom ramen för denna kategori.

Det är inte tillåtet att annonsera varor eller tjänster som anses olagliga enligt lokal lagstiftning. Missbruk kan polisanmälas.

Det är inte tillåtet att annonsera varor eller material som anses farliga för hälsan, t.ex. asbest eller eternit.

Du som Annonsör får inte betala Hjälparen för utförandet av uppdrag i Tjänsten utanför plattformen, eller betala en högre ersättning för ett uppdrag som utförs i Tjänsten än vad som anges i annonsen. Nödvändiga inköp eller utlägg (både förutsägbara och oförutsägbara) och för avgifter (som inte framgår av annonsen) som görs av Hjälparen, som en del av utförandet av ett uppdrag i Tjänsten, kan betalas av Annonsören utanför plattformen.

Annonsören får inte följa med i fordonet tillsammans med de föremål som transporteras.

Annonsören får inte lägga till mer innehåll till en hämtning efter att annonsen har publicerats. Det rekommenderas att lägga in en extra annons i stället.

Om de saker som ska hämtas innehåller något som normalt sett skulle lämnas på en återvinningscentral måste Annonsören tydligt ange detta i annonsen och publicera den i korrekt annonskategori. Du förbinder dig att tillhandahålla den information om materialet eller sakerna som din annons innehåller som Tiptapp från tid till annan begär. Genom att publicera din annons garanterar du att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig. Skulle den angivna informationen visa sig vara felaktig eller ofullständig, och detta medför att en avgift utgår vid avlämnandet till återvinningscentralen som Hjälparen inte kunnat förutse utifrån informationen i annonsen, ska Annonsören svara för och betala aktuell avgift.

Deklaration av skatt och skatter samt information om mervärdesskatt

Du är ansvarig för att deklarera de kvitton som du får när du utför uppdrag som annonseras i Tjänsten, till skatteverket eller motsvarande, och för att din deklaration är korrekt. Användarna är ansvariga för eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå till följd av användningen av Tjänsten, t.ex. för betalning av eventuella skatter och avgifter, inklusive sociala avgifter som kan behöva betalas. 

Som användare åtar du dig att hålla dig informerad om den vid varje tidpunkt gällande skattelagstiftningen och aktuella tillämpliga gränser samt om alla skyldigheter att rapportera och tillhandahålla information till skatteverket eller motsvarande.

Du ansvarar för att uppfylla eventuella krav på att ange moms på dina kvitton och att meddela oss om du är skyldig att redovisa moms och omsättningen från dina uppdrag som utförs via Appen överstiger den nuvarande gränsen enligt lokal lagstiftning för mervärdesskattepliktig omsättning ("moms"). 

För ytterligare information om skatterelaterade frågor, vänligen vänd dig till din lokala skattebyrå eller motsvarande. 

FÖR ANVÄNDARE I SVERIGE

Om ersättningen till en Hjälpare under ett år överskrider den då gällande gränsen i kronor för utbetalda ersättningar är du som Annonsör ansvarig för att betala alla sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) för ersättningen till Hjälparen och för att rapportera dessa avgifter till Skatteverket. För närvarande är gränsen för personer som betalar ersättning för arbete 10 000 kronor.

Om den ersättning du får som Hjälpare från en Annonsör under ett år är lägre än den då gällande gränsen i kronor för utbetald ersättning, ansvarar du för att betala eventuella egenavgifter som kan baseras på ersättningen och för att rapportera dessa avgifter till Skatteverket. 

Relationen mellan användare

Tiptapp är inte på något sätt part i avtalet mellan Annonsören och Hjälparen, och därför kan Tiptapp inte hållas ansvarig av en användare för avtalsbrott eller skador som en användare orsakar enligt det avtal som ingåtts av och mellan användarna när de använder Tjänsten.

När du använder Tjänsten gäller bestämmelserna i tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lokal avtalsrätt, mellan dig och andra användare som du ingår ett avtal med, om ni inte har kommit överens om andra villkor eller om något annat anges i dessa användarvillkor. 

EU:s plattform för tvistlösning på nätet finns här.

Betalning mellan användare

När Annonsören och Hjälparen använder Tjänsten kan de skicka och ta emot betalningar för hämtning, köp, leverans eller transport av annonserade föremål.  

Betalningstjänsten genom vilken Annonsören och Hjälparen kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av tredjepartsleverantören Stripe Inc (www.stripe.com). Genom att acceptera dessa användarvillkor eller genom att fortsätta använda Tjänsten och utföra uppdrag för vilka du får betalt, är du också bunden av Stripe Inc:s allmänna villkor, som ändras från tid till annan av Stripe Inc. Som ett villkor för att möjliggöra betaltjänster på Webbplatsen och i Appen genom Stripe Inc:s försorg måste du förse Stripe Inc med korrekt information om dig själv via Tiptapp.

Betalningar till Hjälparens registrerade bankkonto aktiveras:

 • vid uppdrag där Annonsören vill göra sig av med det annonserade objektet: när återvinning eller återanvändning har rapporterats, granskats och godkänts i enlighet med Tiptapps nuvarande rutiner, och

 • när du utför andra uppdrag i Tjänsten: när uppdraget har markerats som slutfört.

Tiptapp tar ut en transaktionsavgift för transaktioner som sker via plattformen, enligt Tiptapps nuvarande avgiftsnivå. Transaktionsavgiften dras från den betalning som Hjälparen får från Annonsören , varefter Hjälparen behåller det återstående beloppet om inte Tiptapp anger något annat.

En administrationsavgift tas ut från Annonsören för att täcka en del av Tiptapps driftkostnader. Avgiften tas endast ut för annonser där uppdragen är bekräftade som utförda.

Försäkringsskydd

När du utför uppdrag som annonseras i Tjänsten och när du annonserar i Tjänsten gäller det försäkringsskydd som du eventuellt själv har tecknat och i den omfattning som anges i villkoren för din försäkring. Dessutom kan du, i samband med att du använder Tjänsten för annonsering, erbjudas möjlighet att köpa en försäkringslösning via en tredje part. För sådana försäkringar från tredje part gäller de då gällande villkor som anges av försäkringsgivaren och som det hänvisas till i Tjänsten.

När du utför uppdrag som annonseras i Tjänsten omfattas du av det försäkringsskydd som Tiptapp från tid till annan tecknar till förmån för användarna av Tjänsten. I så fall gäller det då gällande försäkringsskyddet endast om du inte får ersättning från det försäkringsskydd som du själv har tecknat och som du i första hand måste kräva i händelse av skada. Omfattningen av en sådan försäkring täcker det som från tid till annan specificeras av Tiptapp. Försäkringsskyddet gäller vid skada som uppstår i samband med uppdragets utförande, förutsatt att de villkor som vid varje tidpunkt anges i försäkringen är uppfyllda.

Information om vilket aktuellt försäkringsskydd Tiptapp kan erbjuda, vilka villkor som gäller, vilken självrisk du måste betala enligt villkoren och hur du kan rapportera en skada kan du få om du kontaktar oss på något av de sätt som anges under rubriken "Kontaktinformation" nedan.

Användning av kampanjkoder

För att kunna utnyttja rabatten med en kampanjkod måste koden anges innan eller senast när annonsen publiceras. En kampanjkod är endast giltig för de annonskategorier där Annonsören betalar för att få hjälp. 

Om inget annat har meddelats gäller kampanjkoden och den tillhörande rabatten första gången en Annonsör bekräftar och betalar för en hämtning eller leverans.

Tiptapp förbehåller sig rätten att neka Annonsör rabatt och att erhålla utbetalning enligt kampanjkod om Tiptapp har skäl att misstänka missbruk. Med misstanke om missbruk avses till exempel att det finns skäl att misstänka att Annonsör och Hjälpare har genomfört en skentransaktion, eller en transaktion som förefaller ha varit uppgjord i förväg. Sådana skäl föreligger till exempel om det angivna priset i annonsen uppgår till rabatten eller stor del av rabatten utan att priset avspeglar värdet på det annonserade eller det uppdrag som utförs, om Annonsör och Hjälpare förefaller vara samma person eller om Annonsör och Hjälpare förefaller har gjort upp om hämtning eller leverans före det att annonsen publicerades, till exempel om Hjälparen inte tidigare har svarat på någon annons och blir vald trots att andra användare svarar tidigare, har bättre omdömen eller liknande.

Skadestånd

Som användare av Tjänsten åtar du dig att hålla Tiptapp skadeslös från eventuella krav från tredje part på grund av din användning av Användargenererat innehåll eller på grund av att du bryter mot användarvillkoren, tillämpliga lagar eller allmänna bestämmelser eller tredje parts rättigheter.

Tiptapps ansvar

Tjänsten tillhandahålls av Tiptapp "i befintligt skick". Tiptapp förbehåller sig rätten att ändra och förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare. 

Tiptapp garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten eller dess tillgänglighet på något sätt. Webbplatsens och/eller Appens funktion kan störas av många externa faktorer som Tiptapp inte kan kontrollera. 

Tjänsten är i första hand en marknadsplats. Tiptapp har ingen kontroll över, eller deltar inte i, transaktionerna mellan användarna av Tjänsten, dvs. mellan Annonsören och Hjälparen. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt eller lagligt bara för att det visas på Webbplatsen eller i Appen. 

Tiptapp tar inget ansvar och kan inte hållas ansvarig för skador på grund av uteblivna eller försenade svar på annonser, eller på grund av felaktig eller felaktig information eller konversationer i samband med en annons. Tiptapp tar inget ansvar och kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt har orsakats av din användning av Webbplatsen eller Appen eller av att du inte kan använda Webbplatsen eller Appen.   

Bestämmelserna i användarvillkoren ska inte begränsa Tiptapps ansvar i händelse av Tiptapps uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

Tiptapp förbehåller sig rätten att helt eller delvis upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten på grund av ändringar i lagstiftningen eller på grund av beslut av en statlig eller kommunal myndighet.

Personuppgifter

Tiptapp behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår nuvarande sekretesspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Detta begränsar dock inte eventuella ändringar som du vill göra i de tjänster som annonseras och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Kontaktuppgifter

Tiptapp AB, c/o Space Community, Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm, SWEDEN eller hello@tiptapp.com.

Frågor till Tiptapp

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om Tjänsten eller din upplevelse av Tjänsten. Vi läser, undersöker och utvärderar och besvarar alla inkommande frågor. Vi håller dig också uppdaterad om statusen och utvecklingen av ditt ärende, via e-post eller chatt. Du kan naturligtvis när som helst ge oss ytterligare information eller kontakta oss om du har ytterligare frågor som rör ditt ärende.

Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och tvister ska avgöras i svensk domstol. 

Uppdaterad 5:e april 2023