Allmänna villkor

Viktigt för alla som vill använda Tiptapps tjänster

Om våra allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). De handlar i stora drag om att:

(a)  du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i de Allmänna Villkoren för all användning av Tiptapps tjänster;

(b)  du måste respektera Tiptapps immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans;

(c)  du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;

(d)  du ska vara medveten om att Tiptapp använder sig av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com), för att förmedla betalningar mellan Tjänstens användare och att du, för att utföra eller motta betalningar för annonser i Tjänsten, även måste acceptera Stripes användarvillkor;

(e)  du måste förstå att Tiptapp har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; och att

(f)  du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

-----

Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med övriga villkor som finns på Tiptapps webbplats (”Webbplatsen”) och i Tiptapps applikation för mobiltelefoner (”Appen”) samt övriga villkor som Tiptapp i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Tiptapps tjänster på Webbplatsen och i Appen ( ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsten på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Tiptapp förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen.

Allmänt om tjänsten och registrering

Tiptapp erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. Användare kan agera i Tjänsten genom att lägga upp annonser och genom att besvara annonser samt utföra annonserade uppdrag. När du svarar på en annons via Tjänsten och blir vald att utföra ett annonserat uppdrag så anses du som hjälpande part (”Hjälpare”) i relation till den annonserande parten (”Annonsören”).

Endast fysiska personer kan registrera sig som användare av Tjänsten via Appen. För juridiska personer som vill använda Tjänsten som Hjälpare gäller särskilda villkor och registrering sker via personal på Tiptapp. Kontakta oss på helpers@tiptapp.com för vidare information. 

Du måste vara minst 18 år gammal för att ingå avtal om Tjänsten och för att registrera dig som användare av Tjänsten.

Tjänsten tillhandahålls inte personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Tiptapp tillhandahållna villkor eller tillämplig lag.

Tiptapp förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som skadar Tjänstens funktionalitet, eller annars framstår som oacceptabelt för Tiptapp.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Tiptapps skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Tiptapp.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Tiptapp som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och att dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Tiptapps immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat Innehåll”). Tiptapp gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du har sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Tiptapp även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger du Tiptapp en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tiptapp får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Tiptapps rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tiptapp för Tiptapps användning av det Användargenererade Innehållet.

Användarens ansvar

Som användare ansvarar du för att dina registrerade uppgifter (förnamn och efternamn) är korrekta och att de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får utföra uppdrag eller annonsera utifrån det registrerade kontot.  Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Tiptapp. Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsten i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Tiptapp åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.  

Vid misstanke om att ditt konto i Tiptapp används av andra än dig själv, har Tiptapp rätt att tillsvidare och utan föregående varning stänga av dig från din användning av Tjänsten.

Tiptapps meddelandetjänst

I Tiptapps meddelandetjänst kan du som har ett användarkonto på Tiptapp skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra användare finns på så vis samlade i ditt användarkonto, för dina nuvarande aktiva annonser. Observera att du behöver ha ett användarkonto på Tiptapp för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av andra användare.

När du använder meddelandetjänsten visas dina i Tiptapp angivna namn för den du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att:

  • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Tiptapps meddelandetjänst.
  • Använda Tiptapps meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
  • Be eller föreslå om ett annat belopp för betalning, än vad som anges i den aktuella Tiptapp-annonsen, eller be eller föreslå om en annan metod för betalning än den i Tiptapp inbyggda betalningsmetoden.
  • I övrigt missbruka Tiptapps meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Tiptapp kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Tiptapp kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler. Tiptapp förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Regler när du använder tjänsten som hjälpare

Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för att yrkesmässigt utföra uppdrag som Hjälpare.

Som användare ansvarar du för att de uppdrag som du utför som Hjälpare via Tjänsten inte är av sådan omfattning eller varaktighet att de utgör näringsverksamhet eller kan anses vara yrkesmässiga.

Vid misstanke om att ditt konto i Tiptapp används för att yrkesmässigt utföra uppdrag som Hjälpare via Tjänsten, har Tiptapp rätt att tillsvidare och utan föregående varning stänga av dig från din användning av Tjänsten.

Det är inte tillåtet att som Hjälpare be om betalning, för utförande av uppdrag via Tjänsten, utanför plattformen eller att be om en högre ersättning för utförandet av ett sådant uppdrag än vad som angivits i annonsen.

När du hanterar grovavfall som hjälpare

Grovavfall, dvs avfall från hushåll som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck, som ska återvinnas ska av användare som hämtar avfallet sorteras, transporteras och lämnas vid återvinningscentral eller vid annat ställe som anvisats av den kommunala renhållaren. Vid lämning av Grovavfall är den användare som hämtar avfallet skyldig att följa de anvisningar som gäller för återvinningscentralen.

För att säkerställa att Tjänsten används i enlighet med gällande miljörättsligt regelverk åtar sig användare som hämtar grovavfall som annonserats i Tjänsten att lämna de upplysningar som Tiptapp vid var tid efterfrågar avseende hur det hämtade grovavfallet har transporterats, återvunnits på återvinningscentral eller kommit i återanvändning.

När du använder tjänsten som annonsör - regler för annonsering

Det är inte tillåtet att skapa annonser med djur i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att skapa annonser innehållandes matavfall i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Tiptapp förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående hämtning som anses falla inom denna kategori.

Varor som enligt svensk lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsten. Missbruk kan komma att polisanmälas.

Hälsovådligt material såsom t.ex. asbest och eternit är inte tillåtet att annonsera ut.

Det är inte tillåtet att som Annonsör betala Hjälpare för utförande av uppdrag i Tjänsten utanför plattformen eller att betala en högre ersättning för ett via Tjänsten utfört uppdrag än som angivits i annonsen. Inköp som Hjälpare gör som ett led i utförandet av ett uppdrag via Tjänsten kan betalas av Annonsören utanför plattformen.  

Det är inte tillåtet att som Annonsör själv åka med i en transport av saker som ska flyttas.

Det är inte tillåtet att som Annonsör lägga till mer saker till en hämtning efter det att en annons har publicerats. Skapa då istället en till annons.

Innehåller det som ska hämtas något som hör hemma på återvinningen så ska Annonsören tydligt ange det i sin annons samt publicera annonsen i vid var tid gällande annonskategori.  Du åtar dig att lämna de upplysningar om det material eller de saker som din annons innehåller och som Tiptapp vid var tid efterfrågar samt garanterar genom din publicering av annonsen att de lämnade upplysningarna är korrekta och fullständiga.

Deklaration och skatt

Du ansvarar själv för att till Skattemyndigheten på ett korrekt sätt deklarera den ersättning som du får när du utför uppdrag mot betalning som har annonserats i Tjänsten.  Användare ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsten, t ex för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå.

Annonsör svarar,  i de fall då ersättningen till Hjälparen under ett år överstiger vid var tid aktuell beloppsgräns, för att eventuella socialavgifter (bl.a. arbetsgivaravgifter) som kan komma att utgå på ersättning till Hjälpare erläggs och att sådana avgifter rapporteras till Skatteverket. För närvarande är beloppsgränsen för privatpersoner som ger ut ersättning för arbete 10 000 kronor.

Som Hjälpare svarar du, i de fall då ersättningen från Annonsören under ett år är lägre än vid var tid gällande beloppsgräns, för att eventuella egenavgifter, som kan komma att utgå på ersättning som du får från Annonsören erläggs och att avgifterna rapporteras till Skatteverket.

Som användare åtar du dig att hålla dig informerad om vid var tid gällande beloppsgräns och om eventuell skyldighet att rapportera och lämna uppgifter till Skatteverket.  

För vidare information om frågor relaterade till skatt så hänvisar Tiptapp till din lokala skattemyndighet.

Relationen mellan användare

Tiptapp är inte part i avtalet mellan Annonsör och Hjälpare. Tiptapp har således inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet gentemot Tjänstens användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten.

När du använder Tjänsten gäller mellan dig och annan användare som du ingår avtal med, vad som framgår av gällande lagar, t ex avtalslagen och köplagen, om ni inte har kommit överens om andra villkor eller om något annat inte särskilt anges i dessa Allmänna Villkor.  

Betalningar mellan användare

Genom Tjänsten har Annonsören och Hjälparen möjlighet att skicka och ta emot betalningar för hämtning, inköp och avlämning eller förflyttning av annonserade objekt.

Betalningstjänsten genom vilken Annonsören och Hjälparen kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com). Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Tjänsten och utföra uppdrag för vilka du får betalt, blir du också bunden av Stripes allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av Stripe. Som ett villkor för att möjliggöra betalningstjänster på Webbplatsen och i Appen genom Stripes försorg, ska du genom Tiptapp förse Stripe med korrekt information om dig själv.

Utbetalningar till Hjälparens registrerade bankkonto aktiveras:

  • vid utförande av uppdrag där Annonsören önskar bli kvitt det annonserade objektet: när återvinning eller återbruk redovisats, granskats och godkänts enligt Tiptapps vid var tid gällande rutiner; och
  • vid utförande av övriga uppdrag i Tjänsten: vid klarmarkering.

Tiptapp tar ut en transaktionsavgift för transaktioner som sker i plattformen, enligt Tiptapps vid var tid gällande avgiftsnivå. Transaktionsavgiften dras från den betalning som Hjälparen får från Annonsören varefter Hjälparen behåller det återstående beloppet i ersättning om inte annat särskilt anges av Tiptapp. 

Försäkringsskydd

När du utför uppdrag annonserade via Tjänsten och när du annonserar via Tjänsten gäller det försäkringsskydd som du eventuellt själv har tecknat och i den omfattning som framgår av villkoren för din försäkring. Därutöver kan du, i samband med att du använder Tjänsten för annonsering, komma att erbjudas möjlighet att köpa till försäkringslösning via tredje part. För sådan tredjepartsförsäkring gäller de villkor som vid var tid anges av försäkringsgivaren och som hänvisas till i Tjänsten.

När du utför uppdrag annonserade via Tjänsten omfattas du av det försäkringsskydd som Tiptapp vid var tid har tecknat till förmån för användare av Tjänsten. Det vid var tid aktuella försäkringsskyddet gäller i så fall endast för det fall att du inte får ersättning från det försäkringsskydd som du själv har tecknat och som du i första hand ska ta i anspråk vid skada.  Försäkringsskyddet omfattar det försäkringsskydd som vid var tid anges av Tiptapp. Försäkringsskyddet gäller vid skada som inträffar i samband med uppdragets utförande förutsatt att de i försäkringen vid var tid angivna villkoren är uppfyllda. För information om vilket aktuellt försäkringsskydd som Tiptapp kan erbjuda, vilka villkor som gäller, vilken självrisk du enligt villkoren ska betala, och hur du ska göra för att anmäla en skada, kan du kontakta oss på något av de sätt som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Användande av kampanjkod

För att nyttja rabatten relaterad till en kampanjkod ska koden senast anges i samband med publicering av en annons. En kampanjkod som berättigar en rabatt kan endast göras gällande för de annonskategorier där en annonsör betalar för att få hjälp.

Om inget annat kommuniceras i samband med kampanjkoden är den förknippade rabatten endast giltig vid det första tillfället en annonsör bekräftar och betalar en hämtning eller leverans.  

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Tiptapp skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Tiptapps ansvar

Tiptapp tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Tiptapp förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare.

Tiptapp lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tiptapps kontroll.

Tjänsten är en annonsplats. Tiptapp har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan Annonsör och Hjälpare. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt och lagligt endast för att det förekommer i Tjänsten.

Tiptapp ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten, och ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll.  

Bestämmelser i dessa Allmänna Villkor ska inte begränsa Tiptapps ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

Tiptapp förbehåller sig rätten att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tiptapps möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

Personuppgifter

Tiptapp behandlar dina personuppgifter i enlighet med Tiptapps vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som annonserats och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Kontaktuppgifter

Tiptapp AB, c/o WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, SVERIGE eller hej@tiptapp.se.

Frågor till Tiptapp

Har du generella frågor som rör Tjänsten eller din upplevelse av Tjänsten är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi läser, undersöker, utvärderar och svarar på alla inkommande frågor. Vi håller dig uppdaterad på status och vad som händer i just ditt ärende via mail eller chatten i Appen. Du kan närhelst du önskar höra av dig till oss med kompletterande information eller om du har ytterligare frågor rörande ditt ärende.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterat den 15:e april 2021